نشانی:

آذربایجان شرقی، تبریز، آخر خیابان عباسی، کوی صالح آباد

مشخصات:

آقای نوعهد   کد نمایندگی: ۷۱۳۰۴۱۴۰۲۱