نشانی: 

قزوین، مینودر، بازارچه ارغوان، بلوک 22

مشخصات:

آقای امامقلی   کد نمایندگی: 7130284021