نشانی:

ایلام، بلوار مدرس، روبروی اداره کل پزشکی قانونی

مشخصات:

آقای رضایی   کد نمایندگی: ۷۱۳۰۸۴۴۰۲۱