نشانی:

لرستان، خرم آباد، میدان ۲۲ بهمن، کوی جهادگران، نبش خیابان صدرا، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد، طبقه 1-

مشخصات:

خانم موید   کد نمایندگی: 7130664021